เมนูหลัก


หลักสูตรการฝึกสุนัขของศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

หลักสูตรการฝึกสุนัขของศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

  • 1. หลักสูตร เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน

เดือนที่  1   ฝึก  เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย , ข้างตัวครูฝึก
เดือนที่  2   ฝึก  เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย , เรียกมาหา, ไม่  สุดสายจูงสั้น
เดือนที่  3   ฝึก  เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย , เรียกมาหา, ไม่  สุดสายจูงยาวและปลดสายจูง

  • 2. หลักสูตร อารักขา สั่งกัด สั่งปล่อย (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อนตามสายพันธุ์)
  • 3. หลักสูตร สุนัขแสนรู้ ตามความสามารถของสุนัข (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อน)
  • 4. หลักสูตร แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของสุนัข, เพิ่มความมีวินัย
  • 5. หลักสูตร เทรนสุนัขก่อนลงประกวดมาตรฐานสายพันธุ์
  • 6. หลักสูตร ฝึกสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ

หมายเหตุ ในเดือนที่ 2 – 3 เจ้าของสุนัขจะต้องเข้าร่วมการฝึกสุนัข เพื่อเรียนรู้วิธีการสั่งให้สุนัขทำตามคำสั่งของเจ้าของสุนัข เฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ( ถ้าเจ้าของสุนัขไม่เข้าร่วมการฝึกทางศูนย์ฯ จะไม่รับรองผล ว่าสั่งให้สุนัขทำตามคำสั่งได้ )