บริการของเรา

การให้บริการรับฝึกสุนัขทุกหลักสูตร มีทั้งแบบประจำ แบบไป - กลับ และแบบฝึกด้วยตนเอง

  • หลักสูตร เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน

เดือนที่ 1 ฝึก เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย ข้างตัวครูฝึก
เดือนที่ 2 ฝึก เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย , เรียกมาหา, ไม่ สุดสายจูงสั้น
เดือนที่ 3 ฝึก เดินชิด, นั่ง, หมอบ, ยืน, คอย , เรียกมาหา, ไม่ สุดสายจูงยาวและปลดสายจูง

  • หลักสูตร อารักขา สั่งกัด สั่งปล่อย (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อนตามสายพันธุ์)
  • หลักสูตร สุนัขแสนรู้ ตามความสามารถของสุนัข (ต้องผ่านการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นก่อน)
  • หลักสูตร แก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีของสุนัข, เพิ่มความมีวินัย
  • หลักสูตร เทรนสุนัขก่อนลงประกวดมาตรฐานสายพันธุ์
  • หลักสูตร ฝึกสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ
  • สระว่ายน้ำ สำหรับน้องหมา เพื่อออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง
  • ให้คำแนะนำการเลี้ยงและฝึกสุนัขอย่างถูกวิธีฟรี